Certifikácia

V snahe skvalitniť naše služby a zvýšiť povedomie našich zamestnancov v oblasti kvality, bezpečnosti pri práci ako aj zvýšiť environmentálne správanie firmy sme prešli certifikáciou v oblasti kvality, bezpečnosti pri práci a environmentu podľa európskych noriem.
 

PEFCTM (Program for Endorsement of Forest Certification Schames) – Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém PEFCTM bol založený v roku 1999 na podnet súkromných vlastníkov lesov. Rada PEFC má sídlo v Luxemburgu.


Hlavným cieľom je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prostredníctvom certifikácie nezávislou organizáciou. Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov je založené na environmentálne a sociálne prínosnom a ekonomicky životaschopnom obhospodarovaní lesov pre súčasné a budúce generácie. Schéma vychádza z pan-európskych kritérií a indikátorov trvalo udržateľného hospodárenia.

 

PEFCTM

Certifikačný systém PEFCTM vytvára rámec pre uznávanie kompatibilných certifikačných systémov. Každá národná certifikačná schéma je vytvorená na základe rôznych kritérií a prispôsobuje sa osobitostiam a špecifikám obhospodarovania lesov v danej krajine. Národné certifikačné systémy zostávajú nezávislé, ale navzájom spolupracujú v rámci PEFCTM, tak, aby bola zaistená porovnateľnosť dreva pri jeho obchodovaní v medzinárodných podmienkach.

PEFC_ML-(1).pngSlovenský systém certifikácie lesov (SFCS) bol 12. augusta 2005 uznaný Radou FEFC za súčasť schémy FEFC. Podľa Slovenského systému certifikácie lesov je certifikovaných 44,2 % výmery lesov. Výmera PEFCTM certifikovaných lesov vo svete dosiahla takmer 199 mil. ha

FSC®

Naša spoločnosť taktiež získala certifikát FSC®(FSC-141945) od 26 júna 2018.
označovanie dodacích listov a faktúr pri predaji FSC certifikovanej  guľatiny pre spoločnosť Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o. je
 FSC 100%
 SGS-FM/COC-011300/B