O nás

Poslaním našej spoločnosti je zachovanie a zveľaďovanie lesného majetku mesta Považská Bystrica pri rešpektovaní zásad trvalo udržateľného hospodárenia. Krédom podnikateľskej činnosti je dosahovanie maximálnych hospodárskych úžitkov v symbióze s umocňovaním plnenia verejno-prospešných funkcií lesa.

Predmetom našej činnosti je

 

 • - lesníctvo vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za  účelom
 •    spracovania alebo ďalšieho predaja
 • - píliarská výroba
 • - výroba jednoduchých výrobkov z dreva
 • - sprostredkovanie obchogu
 • - cestná nákladná doprava

 

Poslanie podniku je

 

 •  
 • - spokojnosť a dôvera zákazníkov ako výsledok budovania korektných a stabilných vzťahov so zákazníkmi napĺńaním ich potrieb
 • - spokojnosť a lojalita zamestnancov sprevádzaná korektnými vzájomnými vzťahmi ako odraz starostlivosti o ich odborný a osobnostný rast
 • - vytváranie vhodných pracovných podmienok a motivačného prostredia
 • - spoločensky a enviromentálne zodpovedné hospodárenie v lesoch na
 •   požadovanej profesionálnej úrovni v súlade s legislatívou
 • - trvalá prosperita podniku vedúca k zhodnocovaniu majetku mesta
 • - uspokojovanie očakávaní akcionárov v širšom kontexte
 • - prispievať k rozvoju regiónu a lesníckej profesie a k jej vyššiemu   
 •   spoločenskému hodnoteniu