Background image

Poslanie podniku a vízia

Poslanie podniku Mestské lesy, Považská Bystrica s.r.o. je možné premietnuť do niekoľkých cieľov, ktorými sú ...

Poslanie

Spokojnosť a dôvera zákazníkov ako výsledok budovania korektných a stabilných vzťahov so zákazníkmi napĺňaním ich potrieb

Pokojnosť a lojalita zamestnancov sprevádzaná korektnými vzťahmi

Vytváranie vhodných pracovných podmienok a motivačného prostredia

Spoločensky a environmentálne zodpovedné hospodárenie v lesoch na požadovanej profesionálnej úrovni v súlade s legislatívou

Trvalá prosperita podniku vedúca k zhodnocovaniu majetku mesta

V širšom kontexte prispieť k rozvoju regiónu a lesníckej profesie a k najvyššiemu spoločenskému hodnoteniu

Uvažovať o zhodnotení mimoprodukčných funkcií lesa, ktoré v budúcnosti môžu byť nezanedbateľným zdrojom príjmov

Budovanie prímestských lesoparkov, rozvoj agroturistiky