Background image

Orgány obchodnej spoločnosti...

....

Orgány obchodnej spoločnosti

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Funkciu Valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník – Mesto Považská Bystrica prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, ktorým je primátor mesta.
Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. Spoločnosť má dvoch konateľov. Kontrolnú činnosť zabezpečuje sedemčlenná dozorná rada spoločnosti.

Valné zhromaždenie:

Primátor mesta -  doc. PhDr. PaedDr. Karol  Janas, PhD. – ako štatutárny orgán jediného spoločníka – Mesto Považská Bystrica
 
Konatelia:             Peter   S t o k l a s a 
                              František   M a t u š í k
 
Dozorná rada:      Ing. Anton   M a r t a u s                                                              Ing. Ľubomír   K u b o v i č                                                                    Ing. Miroslav   Š k o r í k
                              Peter   Z v a k
                              JUDr. Roman   J a r o š
                              Ing. Juraj   P e k á r
                              Stanislav  K a r d o š