Background image

Orgány obchodnej spoločnosti...

....

Orgány obchodnej spoločnosti

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Funkciu Valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník – Mesto Považská Bystrica prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, ktorým je primátor mesta.
Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. Spoločnosť má dvoch konateľov. Kontrolnú činnosť zabezpečuje sedemčlenná dozorná rada spoločnosti.

Valné zhromaždenie:

Primátor mesta -  doc. PhDr. PaedDr. Karol  Janas, PhD. – ako štatutárny orgán jediného spoločníka – Mesto Považská Bystrica
 
Konatelia:             Peter   S t o k l a s a 
                              František   M a t u š í k
 
Dozorná rada:      Ing. Juraj   P e k á r
                              Peter   Z v a k
                              Miroslav  B u b á k
                              MUDr. Ľudmila   Č i č k o v á
                              MUDr. Darina   K o r b a š o v á
                              Jarmila   T o m a n o v á
                              MUDr. Taťjana   Ž i k a v s k á