Background image

Orgány obchodnej spoločnosti...

....

Orgány obchodnej spoločnosti

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Funkciu Valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník – Mesto Považská Bystrica prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, ktorým je primátor mesta.
Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. Spoločnosť má dvoch konateľov. Kontrolnú činnosť zabezpečuje sedemčlenná dozorná rada spoločnosti.

Valné zhromaždenie:

Primátor mesta -  doc. PhDr. PaedDr. Karol  Janas, PhD. – ako štatutárny orgán jediného spoločníka – Mesto Považská Bystrica
 
Konatelia:             Peter   S t o k l a s a 
                              František   M a t u š í k
 
Dozorná rada:      Peter   Z v a k
                              MUDr. Taťjana   Ž i k a v s k á
                              MUDr. Rudolf  K a r a s
                              MUDr. Peter   W a l l e n f e l s
                              JUDr. Milena   Z a h r a d o v á 
                              Bc. Ladislav   H o l á k
                              Pavol   B a z a l a