Aktuality / Informácie o projekte

Informácie o projekte

utorok 3. septembra 2019
Article Informácie o projekte
Predmetom  projektu  je  zlepšenie  ekostability  lesov  Javorníkov  a  Chřibů  prostredníctvom  realizácie 
starostlivosti o lesné spoločenstvá, vrátane zlepšenia ich štruktúry, druhového zloženia – výsadby expertmi navrhnutých druhov drevín. 
Projekt zahŕňa vytvorenie spoločného expertného tímu, stretávanie spoločného 
expertného tímu, zber dát, spoločné expertné posudky, terénne merania v lesných porastoch, výsadbu drevín, 
opatrenia na predchádzanie zavlečenia, reguláciu a likvidáciu populácií inváznych druhov rastlín, ktoré sa 
budú týkať lesného hospodárstva a realizáciu odborných konferencií pre verejnosť.  
Cieľom  projektu  je  zabezpečiť  biodiverzitu  lesných  ekosystémov  v  prihraničných  oblastiach  a  podporiť 
spoločné úsilie o zachovanie biodiverzity lesných ekosystémov. 

Pre bližšie informácie kliknite na tento link pre zobrazenie priloženého PDF dokumentu.